Memory Hostel Dalat

65, 65 Th? Khoa Huan, Ph??ng 1, tp. ?à L?t, Lam ??ng, 越南Đà LạtViệt Nam
Nhà nghỉ