Thông báo bảo mật của trivago

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2022

Thông báo bảo mật này có hiệu lực với tất cả trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ và ưu đãi khác (gọi chung là "Dịch vụ") do trivago N.V và các công ty con của trivago vận hành (“chúng tôi” hoặc “trivago”).

Thông báo bảo mật này cung cấp thông tin về cách trivago xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến quá trình bạn sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân là mọi dữ liệu có thể dùng để nhận dạng bạn, bất kể trực tiếp hay gián tiếp.

Là một công ty metasearch, trivago có thể chuyển hướng bạn đến các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát các dịch vụ của bên thứ ba và việc bạn sử dụng các dịch vụ đó tuân theo các chính sách bảo mật đăng trên các trang web hoặc ứng dụng tương ứng, chứ không phải Thông báo bảo mật này.

Chúng tôi có thể phải sửa đổi Thông báo bảo mật do sự phát triển không ngừng của công nghệ, những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi, thay đổi về luật hoặc vì lý do khác. Chúng tôi sẽ định kỳ thay đổi Thông báo bảo mật này, do đó vui lòng theo dõi để luôn nắm bắt thông tin mới nhất.

1. Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả trong Thông báo bảo mật này?

trivago N.V. kiểm soát các hoạt động xử lý được mô tả trong Thông báo bảo mật này. trivago là một công ty được thành lập theo luật của Hà Lan và có văn phòng tại Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Đức.

Để thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc đặt câu hỏi chung về việc trivago xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về Thông báo bảo mật này, bạn có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi bằng cách gửi email đến privacy@trivago.com.

Để liên hệ trực tiếp với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi email đến privacy@trivago.com và ghi tiêu đề "Gửi nhân viên bảo vệ dữ liệu". Xin lưu ý, những email được gửi đến địa chỉ này sẽ không tự động được bảo mật/chỉ được nhân viên bảo vệ dữ liệu đọc. Nếu bạn muốn yêu cầu trao đổi bí mật với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng nêu rõ điều đó trong email gửi cho chúng tôi để chúng tôi sắp xếp cuộc trao đổi đó.

2. Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân. Vui lòng tham khảo Mục 1 để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi và thực hiện các quyền đó.

2.1 Quyền chung

Bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu hợp pháp sau đây theo các điều kiện pháp lý có liên quan: quyền được thông tin (Điều 13 GDPR), quyền truy cập (Điều 15 GDPR), quyền xóa (Điều 17 GDPR), quyền yêu cầu chỉnh sửa chính xác (Điều 16 GDPR), quyền giới hạn việc xử lý (Điều 18 GDPR) và quyền di chuyển dữ liệu (Điều 20 GDPR).

2.2. Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đã cấp cho chúng tôi trước đó vào bất cứ lúc nào. Khi đó, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến sự đồng ý đó trong tương lai. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến thời điểm bạn rút lại.

2.3. Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu dựa trên lợi ích chính đáng

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở lợi ích chính đáng, bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn đối với việc xử lý đó. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ phi chúng tôi xác lập được cơ sở thuyết phục và chính đáng cho việc xử lý, và các cơ sở đó quan trọng hơn các lợi ích, quyền và sự tự do của bạn, hoặc nếu việc xử lý hỗ trợ cho quá trình thi hành, thực hiện hay biện hộ trước các khiếu nại pháp lý.

2.4 Quyền phản đối tiếp thị trực tiếp

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào. Để biết thêm chi tiết về cách phản đối các hình thức tiếp thị trực tiếp, vui lòng xem Mục 6.1.

2.5 Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền nếu bạn tin rằng dữ liệu cá nhân của mình đang được xử lý trái với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn có thể liên hệ với bất kỳ cơ quan bảo vệ dữ liệu nào ở bất cứ quốc gia thành viên nào của Liên minh Châu Âu. Cơ quan giám sát có thẩm quyền đối với trivago là: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, điện thoại: 0211/38424-0, email: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn dùng Dịch vụ, chúng tôi có thể xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây:

 • Dữ liệu người dùng
  • Dữ liệu cá nhân được thu thập để tạo tài khoản thành viên, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, mật khẩu của bạn.
  • Thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn có thể chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư, tuổi, giới tính, quốc gia cư trú, hồ sơ trên mạng xã hội, tin nhắn bạn gửi cho nhóm của chúng tôi, phản hồi, nhận xét, trả lời khảo sát hoặc phỏng vấn, thông tin khi bạn tham gia bất kỳ hoạt động khuyến mãi nào của chúng tôi.
 • Dữ liệu sử dụng
  • Thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong đó có thông tin do bạn nhập khi tìm thông tin bằng Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả điểm đến, ngày, số lượng khách, đơn vị tiền tệ), khuyến mãi bạn xem và link bạn bấm vào.
  • Tương tác với thông tin tiếp thị của chúng tôi: chúng tôi có thể thu thập thông tin về hoạt động tương tác của bạn với nội dung tiếp thị trực tiếp của chúng tôi, trong đó có bản tin và thông báo tự động (ví dụ: số liệu phân tích về số lần bạn mở bản tin hoặc bấm vào các siêu liên kết trong đó).
 • Dữ liệu đặt phòng: Khi bạn dùng Dịch vụ của chúng tôi và bấm vào link dẫn tới nơi lưu trú được đăng trên Dịch vụ của chúng tôi, trang web đặt phòng trực tuyến cung cấp nơi lưu trú đó có thể gửi cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến mọi đặt phòng hoặc đặt chỗ sau đó của bạn trên trang web đặt phòng.
 • Dữ liệu vị trí: Chúng tôi có thể xử lý thông tin vị trí gần đúng dựa trên địa chỉ IP của bạn (ở mức quốc gia hoặc thành phố). Hơn nữa, với sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu GPS để cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm tùy chỉnh trên thiết bị di động của bạn.
 • Dữ liệu ngân hàng: Mặc dù chúng tôi không trực tiếp tham gia vào quy trình thanh toán và đặt phòng, đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bạn chia sẻ thông tin ngân hàng, chẳng hạn như để bồi hoàn cho người dùng.
 • Dữ liệu kỹ thuật: Ví dụ bao gồm địa chỉ IP, cookie, dữ liệu nhận dạng (mã phiên, số thành viên, mã thiết bị), trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP, phiên bản và phần mềm trình duyệt, hệ điều hành và giao diện của hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ internet, ngôn ngữ và cài đặt cấu hình khác.

4. Lý do và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Dưới đây là thông tin về (i.) lý do chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như, cho từng mục đích, (ii.) cơ sở pháp lý tương ứng và (iii.) các loại dữ liệu cá nhân có liên quan. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng theo những cách sau:

 • Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giúp bạn so sánh giá và ưu đãi nơi lưu trú và giúp bạn tìm nơi lưu trú lý tưởng.
  • Cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng, đồng ý.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu người dùng, dữ liệu sử dụng, dữ liệu đặt phòng, dữ liệu vị trí, dữ liệu kỹ thuật.
 • Tạo và duy trì một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho Dịch vụ của chúng tôi, kể cả tài khoản người dùng trivago của bạn.
  • Cơ sở pháp lý: tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, lợi ích chính đáng.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu sử dụng, dữ liệu kỹ thuật.
 • Hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và dùng phản hồi mà bạn có thể gửi cho chúng tôi để cải thiện Dịch vụ, xác định xu hướng trong ngành cũng như phát triển sản phẩm và tính năng mới để cải thiện trải nghiệm của bạn.
  • Cơ sở pháp lý: sự đồng ý, lợi ích chính đáng.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu người dùng, dữ liệu sử dụng, dữ liệu đặt phòng, dữ liệu kỹ thuật.
 • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp về Dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ liên quan, quảng cáo cho bạn trên Dịch vụ cũng như trên các trang web của bên thứ ba (bất kể có cá nhân hóa hay không) và quản lý các hoạt động khuyến mãi (chẳng hạn như rút thăm trúng thưởng và chương trình tặng quà tương tự).
  • Cơ sở pháp lý: sự đồng ý, lợi ích chính đáng.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu người dùng, dữ liệu sử dụng, dữ liệu kỹ thuật.
 • Trao đổi thông tin với bạn, trả lời câu hỏi và nhận xét, cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng.
  • Cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng, lợi ích chính đáng.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu người dùng, dữ liệu sử dụng, dữ liệu đặt phòng, dữ liệu ngân hàng.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với các bên thứ ba, chẳng hạn như đăng trang web đặt phòng trực tuyến trong Dịch vụ của chúng tôi.
  • Cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng, lợi ích chính đáng.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu người dùng, dữ liệu sử dụng, dữ liệu đặt phòng.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, ngăn chặn gian lận và xác lập, thực hiện hoặc biện hộ trước các khiếu nại pháp lý.
  • Cơ sở pháp lý: tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, lợi ích chính đáng, thực hiện hợp đồng.
  • Các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng: dữ liệu người dùng, dữ liệu sử dụng, dữ liệu đặt phòng, dữ liệu kỹ thuật.

5. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tượng người nhận sau, miễn là có cơ sở pháp lý phù hợp:

 • Các công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của chúng tôi.
 • Đối tác xác thực: ví dụ như khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng các dịch vụ của bên thứ ba như Facebook, Google hoặc Apple.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi, như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận, nhà cung cấp dịch vụ thu hồi nợ, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, quảng cáo và tiếp thị.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và là đơn vị kiểm soát dữ liệu độc lập, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, quảng cáo và tiếp thị.
 • Các đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thể hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là các dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi cùng với các bên thứ ba khác.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch bên thứ ba, chẳng hạn như khách sạn, hãng hàng không, hãng cho thuê xe, hãng bảo hiểm, chủ sở hữu nơi lưu trú, nhà cung cấp hoạt động hoặc hướng dẫn du lịch.
 • Các cơ quan thực thi pháp luật. Mục đích là nhằm ngăn chặn, phát hiện và truy tố hoạt động phi pháp, các mối đe dọa đến an ninh công cộng hoặc quốc gia và ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng của mọi người.
 • Thuộc phạm vi giao dịch công ty như sáp nhập, thoái vốn, hợp nhất hoặc bán tài sản.

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cho các nhà cung cấp dịch vụ của mình, họ chỉ có thể sử dụng dữ liệu đó để thực hiện nhiệm vụ của họ. Các nhà cung cấp dịch vụ đã được chúng tôi lựa chọn và ủy quyền cẩn thận. Họ bị ràng buộc theo hợp đồng với hướng dẫn của chúng tôi, có các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp và được chúng tôi giám sát thường xuyên.

6. Thông tin cụ thể về dịch vụ

6.1 Bản tin

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bản tin, có thể bao gồm nội dung du lịch để truyền cảm hứng, link đến khảo sát hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng, thư nhắc về thông tin bạn tìm thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc tin tức khác về Dịch vụ hoặc các dịch vụ do các đối tác của chúng tôi cung cấp.

Khi đăng ký nhận bản tin của chúng tôi trực tiếp thông qua Dịch vụ, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của địa chỉ email mình đã cung cấp. Nếu bạn không xác nhận đăng ký trong vòng 24 giờ, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa sau một tháng.

Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng link “hủy đăng ký” ở cuối mỗi bản tin hoặc liên hệ với bộ phận bảo mật của chúng tôi theo mô tả trong Mục 1 ở trên.

6.2 Tài khoản người dùng trivago

Việc tạo tài khoản người dùng trivago là tự nguyện nhưng có thể bắt buộc để sử dụng đầy đủ chức năng của một số Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể quản lý, chỉnh sửa và xóa mọi thông tin trong tài khoản người dùng trivago của mình. Xin lưu ý rằng sau một khoảng thời gian tài khoản không hoạt động, chúng tôi sẽ tự động xóa Tài khoản người dùng trivago của bạn.

6.3 Business Studio

Nếu sử dụng Business Studio, người dùng sẽ nhận được tài khoản riêng có mật khẩu bảo vệ và có thể xem cũng như quản lý dữ liệu lưu trữ trong tài khoản đó. Chủ khách sạn có tài khoản trivago Business Studio có thể nhận thông tin trực tiếp về các tính năng mới hoặc tính năng bổ sung.

7. Thông tin về cookie

Bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi trực tuyến khác. Đoạn này cung cấp thông tin giải thích "cookie" là gì, trivago sử dụng cookie như thế nào và cách quản lý tùy chọn của bạn.

7.1 Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc ứng dụng. Cùng với cookie, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi khác như beacon web, tag hoặc pixel (ảnh đồ họa nhỏ đặt trên trang web để cho biết trang đó đã được xem) hoặc Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK – công nghệ theo dõi được lưu trữ trong ứng dụng). Trong đoạn này, cookie và các công nghệ theo dõi khác sẽ được gọi chung là “cookie”.

Cookie cho phép các trang web nhận dạng thiết bị của người dùng và lưu trữ thông tin về nội dung mà người dùng xem và tương tác, từ đó cung cấp cho họ trải nghiệm tùy chỉnh (ví dụ: ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt).

Cookie có thể được chia thành nhiều loại:

 • Tùy thuộc vào nhà điều hành cookie:
  • Cookie của bên thứ nhất được trivago đặt trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi;
  • Cookie của bên thứ ba do các nhà cung cấp bên ngoài vận hành trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như đối tác quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và đối tác mạng xã hội.
 • Tùy thuộc vào thời lượng của cookie:
  • Cookie phiên: loại cookie tự động được xóa khi bạn đóng trình duyệt.
  • Cookie dài hạn: loại cookie tự động được xóa sau một khoảng thời gian định trước, có thể thay đổi tùy theo cookie. Bạn có thể xóa cookie trong phần cài đặt về bảo mật của trình duyệt bất cứ lúc nào.

7.2 Cách trivago sử dụng cookie

trivago hoặc các nhà cung cấp bên ngoài vận hành cookie của bên thứ ba trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, sử dụng cookie như mô tả bên trên theo những cách sau đây:

 • Rất cần thiết: đây là những cookie cần thiết để bạn có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu không có những cookie này, Dịch vụ của chúng tôi không thể được cung cấp đúng cách.
 • Cookie chức năng: đây là cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ những gì bạn đã chọn trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: ngôn ngữ hoặc đơn vị tiền tệ bạn đã chọn) và cung cấp cho bạn các tính năng nâng cao, được cá nhân hóa. Nếu bạn không cho phép những cookie này, một số hoặc tất cả các chức năng này có thể không hoạt động bình thường.
 • Cookie hiệu suất: đây là những cookie do chúng tôi đặt hoặc trong một số trường hợp, do đối tác kinh doanh của chúng tôi đặt, để chúng tôi có thể thu thập thông tin về hiệu suất của Dịch vụ (tức là những trang nào được truy cập/sử dụng nhiều nhất hoặc ít nhất). Chúng tôi sử dụng thông tin này để duy trì, phát triển và cải thiện Dịch vụ của mình. Nếu bạn không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết thời điểm bạn truy cập các trang web và ứng dụng của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của chúng.
 • Cookie tiếp thị: Đây là những cookie do các đối tác quảng cáo của chúng tôi đặt xuyên suốt các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng cookie này để xây dựng hồ sơ sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web của bên thứ ba. Nếu không cho phép những cookie này, bạn sẽ thấy ít quảng cáo được cá nhân hóa hơn.

Một số cookie được đặt trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi bắt nguồn từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công cụ thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi để cung cấp các chức năng cơ bản trên trang web của mình. Trong những trường hợp này, việc truy cập và lưu trữ thông tin trong thiết bị đầu cuối là thực sự cần thiết và diễn ra trên cơ sở luật thực thi của Chỉ thị về quyền riêng tư điện tử của các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, ở Đức theo Mục 25 (2) TTDSG.

Chúng tôi sử dụng tất cả các công cụ không cần thiết (tùy chọn) khác để cung cấp các chức năng bổ sung dựa trên sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp này, việc truy cập và lưu trữ thông tin trong thiết bị đầu cuối diễn ra trên cơ sở luật thực thi của Chỉ thị về quyền riêng tư điện tử của các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, ở Đức theo Mục 25 (1) TTDSG. Việc xử lý dữ liệu bằng các công cụ này chỉ diễn ra nếu chúng tôi đã nhận được sự đồng ý trước của bạn về việc này.

Nếu dữ liệu cá nhân được chuyển đến các nước thứ ba (chẳng hạn như Mỹ), vui lòng tham khảo Mục 8 ("Chuyển dữ liệu sang các quốc gia khác") liên quan đến những rủi ro của việc này.

7.3 Bạn quản lý tùy chọn cookie bằng cách nào?

Bạn có thể rút lại hoặc sửa đổi sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng cookie không cần thiết bất cứ lúc nào bằng cách dùng link tương ứng ở cuối các trang web của chúng tôi hoặc thiết lập cài đặt để trình duyệt web của bạn từ chối cookie bằng cách vào phần “Trợ giúp” trong thanh công cụ trên trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể truy cập www.youronlinechoices.com hoặc www.youradchoices.com để tìm hiểu cách chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa.

Trên thiết bị di động, hệ điều hành của bạn có thể cho phép bạn kiểm soát cookie thông qua chức năng cài đặt của hệ điều hành. Hãy tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin. Nếu bạn chọn từ chối cookie, một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động như dự định hoặc hoàn toàn không hoạt động.

8. Chuyển dữ liệu sang các quốc gia khác

Do tính chất toàn cầu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trên phạm vi quốc tế với các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi, cũng như các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của mình. Họ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở những quốc gia mà luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật của Liên minh Châu Âu hoặc luật áp dụng tại quốc gia cư trú của bạn.

Bất cứ khi nào các quốc gia đó không tuân theo quyết định về sự thỏa đáng của Ủy ban Châu Âu, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ luật hiện hành, chẳng hạn như Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu ban hành.

Nếu việc chuyển dữ liệu sang quốc gia thứ ba được cho phép và không có quyết định về sự thỏa đáng hoặc biện pháp bảo vệ thích hợp nào được áp dụng, có khả năng xảy ra rủi ro là các cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia thứ ba tương ứng có thể truy cập vào dữ liệu được chuyển để thu thập và phân tích dữ liệu đó, và khả năng thực thi các quyền bị ảnh hưởng của bạn sẽ không thể được đảm bảo.

9. trivago bảo vệ dữ liệu của bạn như thế nào?

Theo cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị những người không được phép thao túng, làm mất, phá hủy hoặc truy cập một cách vô tình hay cố ý. Các biện pháp đó bao gồm sử dụng tên giả, mã hóa, tường lửa hoặc cơ chế kiểm soát truy cập. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi thường xuyên được đánh giá và cập nhật để bắt kịp tiến bộ kỹ thuật.

10. Khi nào dữ liệu của bạn sẽ bị xóa?

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được cho phép theo các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập và tuân thủ luật hiện hành. Sau đó, chúng tôi xóa dữ liệu ngay lập tức, trừ khi chúng tôi vẫn cần dữ liệu cho đến khi hết thời gian giới hạn theo luật định (ví dụ: cho mục đích làm bằng chứng cho khiếu nại dân sự hoặc vì các lý do liên quan đến luật kế toán và thuế) hoặc nếu có cơ sở pháp lý khác theo luật bảo vệ dữ liệu cho việc tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ ẩn danh dữ liệu của bạn nếu dự định dùng dữ liệu đó cho mục đích phân tích thống kê trong thời gian dài.